Projektsammanfattning på svenska

Bortom sanning och lögner. Konspirationsteorier, post-sanning och förutsättningarna för offentlig debatt

Det politiska samtalet präglas i allt högre grad av ”alternativa fakta”, fake news och konspirationsteorier. Hit hör bland annat föreställningar om hur den västerländska civilisationen infiltreras och tas över inifrån av muslimer eller om att covid-19 är ett överhetens påhitt. Detta är uttryck för det som ofta kallas post-sanningens politik. Av många ses detta som ett hot mot liberal demokrati eftersom enighet om sakförhållanden och en gemensam beskrivning av verkligheten saknas. På det sättet omöjliggörs en dialog över ideologiska gränser. En sådan dialog utgör en hörnsten i liberal demokrati. 

Såväl inom akademisk forskning som i den offentliga debatten görs många försök att motarbeta post-sanningens politik genom att hävda vikten av fakta, av att fatta beslut utifrån evidens och att argumentera rationellt. Ett sådant arbete är viktigt, men också otillräckligt eftersom det finns en djupgående klyfta rörande vad som kan anses som rationellt och vilken legitimitet olika slags argument har. Exempelvis har konspirationsteoretiker andra kriterier för hur ett resonemang ska se ut för att vara övertygande.

Mot bakgrund av ovanstående syftar vårt projekt till att finna nya sätt att föra en kritisk politisk dialog. För att göra det behöver vi förstå post-sanningens politik. Det handlar om att förstå hur exempelvis politiska konspirationsteoretiker tänker, hur de resonerar och argumenterar. Detta i akt och mening att etablera en grund för dialog som möjliggör en kritisk diskussion av det som sägs men på ett sätt som gör att kritiken kan uppfattas som legitim även av dem som kritiseras. Det kan då inte handla om att endast trycka på vikten av sanning eller om att ta fram fakta, utan det krävs ett annat fält där kritik kan framföras och bli hörd i en dialog.

Arbetet fokuserar på ett konkret och centralt inslag i post-sanningens politik, nämligen den politik som har konspirationstänkande som en väsentlig komponent. Det finns uppenbara likheter mellan konspirationstänkande och religion i viljan att förändra människors liv. Båda vilar också på påståenden som är svåra att verifiera vetenskapligt eller som till och med ter sig irrationella för utomstående. Religionsvetenskapliga teorier hjälper oss bearbeta detta. Med statsvetenskapliga metoder undersöker vi konspirationsteoriernas och den liberala demokratins ömsesidigt antagonistiska förhållande. Med hjälp av kontinentalfilosofiska metoder analyseras förhållandet mellan begreppen ’sanning’, ’tillit’ och ’autenticitet’. En första grundläggande fråga är på vilket sätt konspirationsteorier och de politiska rörelser som använder sådana utmanar hittillsvarande kriterier för en kritisk politisk dialog. En andra fråga är vilken grund som kan etableras för en kritisk politisk dialog om traditionella uppfattningar om sanning och rationalitet är obrukbara.

Vår tes är att det som gör att människor accepterar en politisk retorik och stöder politiska rörelser som bygger på konspirationstänkande är att dessa i första hand uppfattas som autentiska, och att detta är viktigare än huruvida det som sägs är ”sant” i konventionell mening.

Vi menar att en förståelse av konspirationstänkande är en viktig pusselbit i förståelse av post-sanningens politik och att vi genom att finna andra grunder för en kritisk politisk dialog kan bidra till ett sunt politiskt samtal där olika uppfattningar ryms och där motsättningar finns men utan en sådan polarisering att kritik omöjliggörs.

Projektet leds av docent Patrik Fridlund (FD i religionsfilosofi 2007). Övriga projektdeltagare är postdoktorforskarna Aaron James Goldman (FD i religionsvetenskap 2021) och Rickard Andersson (FD i statsvetenskap 2021). Till projektet knyts också internationellt erkända forskare som bidrar med sin expertis som statsvetare, sociologer, hermeneutiker och teologer i workshops, seminarier och symposier. Projektet inrymmer även ett forskningssamarbete med Centrum för kunskapshistoria (LUCK) vid Lunds universitet, samt andra forskningsprojekt och program.

En engelsk sammanfattning av projektet kan läsas här.

Page Manager: aaron.goldmanctr.luse | 2023-03-08